Algemene voorwaarden 2018-05-25T13:08:55+01:00

Algemene voorwaarden voor timelessfit4bodyandmind

Introductie

Deze Algemene gebruiksvoorwaarden op deze website zullen uw gebruik van onze website beheren, timelessfit4bodyandmind en is te raadplegen op https://marabodyandmind.com

Deze voorwaarden worden volledig toegepast en zijn van invloed op uw gebruik van deze website. Door deze website te gebruiken, gaat u ermee akkoord om alle hierin vermelde algemene voorwaarden te accepteren. U mag deze website niet gebruiken als u het niet eens bent met deze algemene voorwaarden van deze website.

Minderjarigen of mensen jonger dan 18 jaar mogen deze website niet gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

Timelessfit4bodyandmind en / of zijn licentiegevers zijn volgens deze voorwaarden eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten en -materialen die deze website bevat.

U krijgt alleen een beperkte licentie voor het bekijken van het materiaal op deze website.

beperkingen

U bent specifiek beperkt tot al het volgende:

  • publiceren van enig websitemateriaal in andere media;
  • het verkopen, sublicentiëren en / of op andere wijze commercialiseren van websitemateriaal;
  • publiekelijk uitvoeren en / of tonen van materiaal op de Website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die schadelijk is of kan zijn voor deze website;
  • het gebruik van deze website op enige manier die de toegang van gebruikers tot deze website beïnvloedt;
  • het gebruik van deze website in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving, of op enige manier schade kan toebrengen aan de website of aan een persoon of bedrijfsentiteit;
  • zich bezighouden met data mining, het verzamelen van gegevens, het extraheren van gegevens of enige andere soortgelijke activiteit met betrekking tot deze Website;
  • gebruik van deze website om deel te nemen aan advertenties of marketing.

Bepaalde delen van deze website zijn beperkt tot toegang door u en timelessfit4bodyandmind en u kunt de toegang door u verder beperken tot alle delen van deze website, op elk moment en geheel naar eigen goeddunken. Alle gebruikers-ID’s en wachtwoorden die u voor deze website hebt, zijn vertrouwelijk en u moet ook de vertrouwelijkheid in acht nemen.

Uw inhoud

In deze Algemene gebruiksvoorwaarden van de Website, betekent “Uw Inhoud” alle audio, videotekst, afbeeldingen of ander materiaal dat u op deze Website wilt weergeven. Door Uw inhoud weer te geven, verleent utimelessfit4bodyandmind en moedigt u een niet-exclusieve, wereldwijd onherroepelijke, sublicentieerbare licentie aan om het te gebruiken, te reproduceren, aan te passen, te publiceren, vertalen en distribueren in alle media.

Uw inhoud moet van uzelf zijn en mag geen inbreuk maken op de rechten van derden. timelessfit4bodyandmind behoudt zich het recht voor om al uw inhoud van deze website op elk moment en zonder kennisgeving te verwijderen.

Geen garanties

Deze Website wordt aangeboden “as is”, met alle fouten, en timelessfit4bodyandmind uitdrukkelijke geen verklaringen of garanties, van welke aard dan ook met betrekking tot deze Website of het materiaal op deze Website. Bovendien mag niets op deze website worden geïnterpreteerd als een advies voor u.

Beperking van aansprakelijkheid

Timelessfit4bodyandmind, noch een van haar functionarissen, directeuren en werknemers, zal in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor iets dat voortvloeit uit of in op welke manier dan ook die verband houdt met uw gebruik van deze website, of dergelijke aansprakelijkheid onder contract valt.

timelessfit4bodyandmind, inclusief zijn functionarissen, directeurs en werknemers, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte, vervolg- of speciale aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met uw gebruik van deze Website.

schadeloosstelling

U vrijwaart hierbij in de ruimste zin tijdloos en lichaam en geest van en tegen alle en / of alle aansprakelijkheden, kosten, eisen, oorzaken van actie, schade en uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met uw schending van een van de bepalingen van deze Voorwaarden.

Scheidbaarheid

Als een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig wordt bevonden onder toepasselijke wetgeving, worden dergelijke bepalingen verwijderd zonder de overige bepalingen hierin te wijzigen.

Wijziging van voorwaarden

Het is Timelessfit4bodyandmind toegestaan ​​deze Voorwaarden te allen tijde naar eigen goeddunken te herzien en door deze Website te gebruiken, wordt van u verwacht dat u deze Voorwaarden regelmatig zult bekijken.

toewijzing

timelessfit4bodyandmind is gerechtigd zijn rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden zonder enige kennisgeving over te dragen, over te dragen en uit te besteden. Het is u echter niet toegestaan ​​om rechten en / of verplichtingen onder deze Voorwaarden toe te wijzen, over te dragen of uit te besteden.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen Timelessfit4bodyandmind en u in verband met uw gebruik van deze Website en vervangen alle eerdere overeenkomsten en afspraken.

Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Staat van nl, en u onderwerpt zich aan de niet-exclusieve jurisdictie van de nationale en federale rechtbanken die zich in nl bevinden voor het oplossen van eventuele geschillen.

Mei 2018
Over Google TranslateCommunityMobiel
Over GooglePrivacy en voorwaardenHelpFeedback verzenden